Buckeyes Roundball Roundup: Split against Nebraska, Northwestern